ادویه های پایه پودری خیاطان از آسیاب کردن تازه ترین گیاهان خشک شده مانند سبزیجات، دانه ها، چوب مزه ها  (مثل دارچین و زرد چوبه) به تولید میشوند.

بعد از خرید این نوع ادویه میتوانید مطمئن شوید که تازه ترین نوع آسیاب شده آن را خریداری کرده اید. چرا که ما ادویه ها را به اندازه میزان فروشمان تازه به تازه تهیه، و برای مشتریان آسیاب میکنیم.

فیلتر