سبزی خشک نوع آماده به مصرف سبزی است که از خشک شدن برگ های سبزیجات مورد نظر تهیه میشود.

به دلیل خشک شدن و از دست دادن آب بافتی این نوع سبزیجات در حجم کمتر نسبت به تازه آن، مواد مغذی و معدنی بیشتری در خود دارند.

سبزی های خشک خیاطان از تازه ترین انواع سبزیجات ایران و جهان تهیه و بسته بندی میشود.

فیلتر